top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Oxidaad partij is.

 

Artikel 2
Alle aanbiedingen van Oxidaad zijn vrijblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

 

Artikel 3
3.1 Oxidaad hanteert een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant bij levering.
3.2 De door Oxidaad aan u geleverde zaken blijven eigendom van Oxidaad zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Oxidaad heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Oxidaad toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Oxidaad het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 Oxidaad is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. In beginnen worden de te leveren producten enkel op de begane grond bezorgd. En de producten op een eenvoudige manier in de woning/kantoor of ruimte bezorgd kunnen worden.

Bezorgen op een andere verdiepingen dan de begane grond is enkel in overleg mogelijk. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,40 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Oxidaad te melden.
4.5 In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 5
5.1 Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

 

Artikel 6
6.1 Oxidaad is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Oxidaad.
6.2 Voorts is Oxidaad niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

 

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Oxidaad is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.

Payment Methods
Betalingsmogelijkheden

- Contant bij ophalen (gepast betalen)

- Pinbetaling

- Per bank voorafgaand aan ophalen en levering

bottom of page